Programma 2015 – 2018

TROTS Spijkenisse (later te noemen ‘TROTS’) is een vooruitstrevende, lokale partij die zich bezighoudt met frisse politiek. Voor de inwoners, mèt de inwoners! is haar motto. TROTS is ontstaan uit de landelijke politieke partij ‘Trots op Nederland’ van Rita Verdonk. Zij vindt haar oorsprong in de ongeloofwaardige manier waarop de politiek in Nederland gevoerd wordt. TROTS is lokaal gericht en heeft slechts organisatorische links met de moederpartij. Derhalve is TROTS een echte partij uit de wijken.

Leeswijzer
IMG_6927
Het programma van TROTS bestaat uit een tiental lokale gebieden waar zij een visie op loslaat. Zij kadert deze gebieden af, maar zal zich hier niet toe laten beperken. In de praktijk betekent dit, dat bij nieuwe ontwikkelingen TROTS de inwoner zal blijven raadplegen en zo nodig haar standpunten zal bijstellen. TROTS zal dus alleen van dit programma afwijken, na raadpleging van haar achterban. De gebieden staan in willekeurige volgorde benoemd, het één is niet belangrijker dan het ander. In dit programma zult u dus een algemene indruk krijgen van waar TROTS voor staat en wat haar principes zijn.

Download het programma in PDF.

TROTS
Voor de inwoners, mèt de inwoners!

 

Veiligheid

TROTS wil zichtbaar meer politie op straat. De algemene indruk bij veel inwoners en een aantal politieambtenaren is dat zij te weinig tijd op straat is. De agent wordt belast met teveel bureauwerk en dit zou verminderd moeten worden.

TROTS wil de afstand tussen burger, gemeente en politie verkleinen door de zichtbaarheid en bereikbaarheid te vergroten. Belangrijk hierbij is dat de bekendheid en de bereikbaarheid van de wijkagent in de wijk groot moet zijn. Het streven is naar minimaal 50% van de tijd dat de wijkagent surveilleert in zijn wijk. TROTS vindt het een must dat bij een groot deel van de bevolking bekend is wie de wijkagent is of hoe hij/zij er uitziet. Ook in de nachtelijke uren moet de wijkagent bereikbaar zijn, bereikbaarheid van het politiebureau is daarom wenselijk, 24 uur per dag.

Criminaliteit moet harder worden aangepakt. Bij constatering van kleine overtredingen volgt direct ”lik op stuk beleid”. TROTS is voor de invoering van minimumstraffen en snelrecht, dan heeft iedereen die een criminele daad wil begaan van te voren al duidelijkheid over hetgeen hem minimaal te wachten staat. Niet afwachten maar waar mogelijk direct aanpakken. De overtreder/ misdadiger wordt in de gaten gehouden zodat hij weet dat er geen tolerantie bestaat voor crimineel gedrag.

TROTS vindt het vooral belangrijk dat de politie zichtbaar op straat aanwezig is, maar daarnaast is het plaatsen van camera’s op onraad gevoelige plekken binnen de gemeente wenselijk. Tegenwoordig worden de camera’s niet meer direct door een observator gevolgd, doch bij onraad later teruggekeken. TROTS acht dit onwenselijk en zal met voorstellen komen om dit te heroverwegen.

Mobiliteit en woningbouw

TROTS wil zo spoedig mogelijk een derde ontsluitingsweg voor Spijkenisse realiseren. Met een percentage van 70% van de werkende bevolking van Spijkenisse als forens, is de mobiliteit elke ochtend en avond in Spijkenisse ver te zoeken. Elke ochtend en avond heerst er algehele ergernis over de ellenlange files binnen en buiten de stadsgrenzen.

De Hartelbrug wordt door diverse gemeentes op Voorne-Putten als uitvalsweg gebruikt. Daarom pleit TROTS, zowel landelijk als lokaal, voor een alternatieve derde ontsluitingsweg.  Door alle landelijke ontwikkelingen schijnt de aanleg van de A4-zuid door alle tegenstand en bezuinigingen een lange termijnplan te worden. TROTS wil zich lokaal inzetten voor een alternatief, de N4-Zuid. Een provinciale weg die bij de Maaswijk zijn entree zal maken, met een directe aansluiting op het knooppunt Benelux (zie Mobiliteitsvisie TROTS, Voorne-Putten en Nissewaard beter bereikbaar).

Niet alleen buiten Spijkenisse, maar ook daarbinnen kan er veel gedaan worden aan de mobiliteit. Een voorbeeld hiervan is door de ring van Spijkenisse waar nodig en mogelijk tweebaans te maken.

De ring van Spijkenisse, bestaande uit de Baljuwlaan, Heemraadlaan, Hekelingseweg, Ruwaard van Puttenweg en de Schenkelweg, is deels een eenbaansweg weg. TROTS wil deze wegen permanent tweebaans laten worden. Dit zal de doorstroom van in- en uitgaand verkeer bevorderen zodat er geen interne files meer zullen ontstaan, calamiteiten daargelaten.

Ook in het Openbaar Vervoer kan er, in overleg met Connexxion en RET, een inhaalslag worden gemaakt. Verruiming van de spitstijden, waarbij er meer bussen en metro’s worden ingezet, is hierbij een optie. Hierdoor hebben inwoners die met het Openbaar Vervoer reizen langer, en frequenter, de tijd om op de bus of metro te stappen.

DSC00135

TROTS zal een complete bouwstop voor woningen afkondigen, lopende projecten uitgezonderd, totdat deze onwenselijke situatie is verbeterd. “Hoe meer zielen hoe meer vreugd”, althans, zo luidt het spreekwoord, maar in de nieuwe gemeente Nissewaard zal dit alleen maar meer ergernis veroorzaken, vooral in de spits. Dit betekent ook, dat TROTS tegen de ontwikkeling op korte termijn van Haven-Zuid is. Haven-Zuid mag pas ontwikkeld worden als het huidige plan ‘Wonen aan de Maas’ is afgerond en alle woningen gevuld zijn. TROTS wil geen situaties meer zoals bij de gedwongen aankoop van het complex ‘De Rokade’. De gemeente investeerde 30 miljoen euro in dit onverkoopbaar gebleken complex wegens blunders van de zittende wethouder. Gemeente Nissewaard is géén woningbouwvereniging.

Kort samengevat: TROTS is voor de aanleg van een A4 / N4-Zuid, het uitbreiden van de Spijkenisser ring naar een tweebaansweg, en verruiming van de spitstijden in het OV. Zij is tegen het onverantwoord uitbreiden met nieuwe woningen zonder daar het benodigde wegennetwerk voor te hebben.

Financiën

TROTS vindt dat de belastingen, heffingen en leges binnen de gemeente moeten worden gebruikt waar het voor wordt geheven. Door het gebruiken van de juiste opbrengsten voor de juiste kostenposten kan TROTS heldere cijfers voorleggen. Zij streeft ernaar om de cijferbrij helder te beschrijven, zodat de inwoner van de gemeente Nissewaard begrijpt waar de gemeente geld aan besteedt.

De komende periode zal in het teken staan van herstel uit de economische crisis waar Nederland de afgelopen jaren enorm veel last van heeft (gehad). Dit zal voor de gemeente Nissewaard inhouden, dat van de bouwprojecten die nog moeten worden gerealiseerd, de opbrengsten al zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Het is echter zeer onzeker of de opbrengsten de reeds begrote en/of uitgegeven bedragen wel zullen dekken. Concreet betekent dit tot nu toe dat gemeente Nissewaard (Spijkenisse) 15 miljoen euro op gronden heeft moeten afschrijven. Ook Haven-Zuid is hierdoor een directe bedreiging voor de algemene reserve, daar ook deze gronden voor een te hoog bedrag in de boeken staan.

In het jaar 2010 betaalde de inwoner van Spijkenisse teveel lokale belastingen, heffingen en leges. De belastingbetalende inwoner betaalde niet alleen de jaarlijkse inflatie, maar ook de loonstijgingen van het lokale ambtenarenapparaat. Onder druk van TROTS heeft de huidige gemeenteraad in de jaren hierna het voorstel aangenomen om de inflatie te laten stijgen met de consumentenprijsindex, dus zonder loonstijgingen. De consumentenprijsindex wordt jaarlijks bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) op basis van de prijswijzigingen ten opzichte van het jaar ervoor. Deze index is jaarlijks later bekend dan de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente. Hierdoor kan de index, vastgesteld door de gemeente, afwijken van de consumentenprijsindex van het CBS. De gemeentelijke index wordt jaarlijks gecorrigeerd met het jaar ervoor, het huidige jaar en het toekomstige jaar. Zo ontstaat er een samengestelde index, die af zal wijken van de consumentenprijsindex van een bepaald jaar. TROTS is hier een groot voorstander van, want de inwoner betaalt dan de correcte verhogingen voor belastingen, heffingen en leges. TROTS neemt de portemonnee van de inwoner van Nissewaard zeer serieus, kostendekkend betalen en geen stuiver meer.

Gemeente dichter bij haar inwoners

TROTS wil een betere bereikbaarheid van de gemeentelijke instellingen voor de inwoners van Spijkenisse en streeft naar korte lijnen tussen beide partijen. Dit betekent dat besluiten, nieuwe regelgeving of maatregelen snel bij de inwoner bekend gemaakt moeten worden. De bereikbaarheid van de ambtenaren op de verschillende afdelingen moet naar 100% en er geldt één motto: afspraak is afspraak. De komst van het klantcontactcentrum zal hieraan moeten bijdragen.

Daarnaast wil TROTS dat de gemeente geen onduidelijke of onbekende afkortingen gebruikt in haar communicatie naar haar inwoners. TROTS wil begrijpelijk en verstaanbaar Nederlands voor/van alle inwoners van de gemeente.

De website van de gemeente Spijkenisse is voor veel inwoners zeer onduidelijk gebleken, daarom wil TROTS deze vereenvoudigen. De fusie naar Nissewaard zal een uitgelezen moment zijn, dit ook te bewerkstelligen en dit hoeft niet veel te kosten. Toegankelijkheid van deze website is noodzakelijk voor een iedereen ook hij/zij die niet zo goed thuis is op het internet.

De veelheid van de diverse gemeentelijke websites moet ook teruggedrongen worden naar één volledig website. Dit zal niet alleen kostenbesparend werken, maar ook eenduidiger zijn.

TROTS vindt dat een gemeentelijke afdeling tijdens kantooruren altijd bereikbaar moet zijn. Afstemming van de ambtenaren op de afdeling kan hiervoor zorgen. TROTS constateert dat, bij afwezigheid van een medewerker, men regelmatig weinig tot niets weet van elkaars werkzaamheden. Ook de afspraak die gemaakt wordt om de juiste medewerker terug te laten bellen blijkt in de praktijk niet nageleefd te worden. Dit is TROTS een doorn in het oog. Bij toetreding in de gemeenteraad zal dit probleem direct op de agenda geplaatst worden.

Tijdens de raadsperiode zal TROTS een luisterend oor leggen en belangstelling hebben voor wat er speelt in een wijk of straat. Middels de moderne communicatiemogelijkheden zoals de website en Facebook is TROTS snel gevonden. Het snel kunnen ingrijpen door de gemeente bij problemen wordt hierdoor mogelijk. De website en Facebookpagina van TROTS zijn nu al actief trots-spijkenisse.nl en http://www.facebook.com/TrotsSpijkenisse zodat de inwoner weet wanneer en waar zij haar ideeën, suggesties en opmerkingen kwijt kan. De raadsleden van TROTS zijn ook direct aanspreekbaar op hun eigen Facebook-pagina, Twitter en via mail.

Ouderen en zorg

TROTS streeft naar de juiste zorg op de juiste plaats. Het verbeteren van kwaliteit staat hierbij centraal. Goede zorg brengt wonen, zorg en welzijn bij elkaar en geeft een comfortabel en veilig gevoel. Daarom is het belangrijk dat de juiste zorg wordt gegeven door professioneel zorgpersoneel. TROTS Spijkenisse wil dat het niveau van het verzorgend personeel verbetert waar dat nodig is. Hier staat tegenover dat ook de beloning en werkdruk waar nodig zal moeten worden aangepast. Een goede samenhang tussen opleidingsniveau en passend werk is daarom prioriteit. TROTS wil daarom zorg dragen voor een eerlijk beloningssysteem zodat de juiste persoon kan werken op de juiste plaats. Omdat de zorg niet direct door de gemeente wordt aangeboden, zal TROTS bij de aanbesteding van de zorgtaken goed letten op de bewezen kwaliteit van de aanbieder. Binnen de regels van de wet zal zij zoeken naar een perfecte match van kwaliteit en goed werkgeverschap. Een goede en betrouwbare relatie tussen inwoner, zorginstantie en gemeente kan ervoor zorgen dat er tijdig aandacht aan knelpunten kan worden gegeven, ook hier geldt: voor de inwoners, mèt de inwoners.

TROTS hecht er veel waarde aan dat ouderen een belangrijke plaats in onze  samenleving blijven innemen. Zij vormen immers één van de pijlers van onze gemeente en hebben Spijkenisse en Bernisse helpen opbouwen. Middels een ouderenforum wil TROTS inspraak bieden op het gebied van de behoeften van deze groep.

Belangrijk signaal dat onze partij al mocht ontvangen is dat de ouderen zich vergeten voelen door het niet nakomen van beloften t.a.v. woongenot. Onze oudere inwoner hecht waarde aan een veilige, leefbare woonomgeving en iedere negatieve verandering bezorgt hen veel onnodig ongemak.

Voorbeeld: het nalaten van opvolging van een met pensioen gaande huismeester en het niet verzorgen van betrouwbare en veilige bestrating zorgt voor een gevoel van wantrouwen jegens de gemeente. TROTS wil deze gevoelens van onvrede wegnemen en zal de belangen van deze inwoners goed en betrouwbaar in de raad en binnen de gemeente onderkennen.

Onze ouderen hebben recht op een goedverzorgde oude dag in een woon- en leefomgeving die hen bevalt. Daarbij krijgen zij de zorg waarop ze recht hebben, op het moment waarop zij dit nodig hebben en op een manier die bij hun situatie past.

Door de decentralisaties wordt het de gemeente niet gemakkelijk gemaakt om deze zorgtaken perfect te blijven uitvoeren. TROTS hecht eraan de ouderen hier zo min mogelijk onder te laten leiden. In de afgelopen jaren is de reserve WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) in de algemene gemeente reserves gegaan, dit zeer tegen de zin van TROTS. Dit soort praktijken zal niet meer aan de orde zijn indien TROTS in het college zal plaatsnemen. Expansiedrift mag nooit prioriteit boven zorg hebben.

TROTS wil een volwaardig ziekenhuis en zal daar de komende periode de focus op leggen.

IMG_4994

Jeugd

TROTS wil, in overleg met jongeren, de voorzieningen voor hen verbeteren en andere voorzieningen realiseren. Als gevolg van een klein onderzoek heeft TROTS al een aantal ideeën hoe er zaken kunnen verbeteren of wat de jeugd nog wil zien in Nissewaard (zie actielijst).

Daarnaast wil TROTS de jeugd dichter bij de politiek brengen en haar inspraak vergroten, dit wordt gerealiseerd door het instellen van een jeugdraad, die opgesteld wordt uit jongeren van alle kernen uit Nissewaard.

Actielijst:

 • Een uitbreiding van het aantal voetbalveldjes (trapveldjes) in Nissewaard. Door een uitbreiding van deze veldjes zal de jeugd die hier gebruik van maakt zich minder vaak begeven op plaatsen waar ze niet gewaardeerd worden, denk hierbij aan speeltuintjes voor de allerkleinsten. Vooral in de wijk De Hoek blijkt dit een echt probleem te zijn.
 • Het realiseren van een multifunctionele hal op een centrale plaats in Spijkenisse. De invulling van zo’n hal zou er als volgt uit kunnen zien:
 1. Muziek/lounge ruimte, een ruimte waar de jeugd (14-18) lekker kan chillen/hangen en een beetje naar muziek kan luisteren. Ook zou er een podium geplaatst kunnen worden waar bandjes optreden. Het is wel van belang dat deze ruimte echt leeftijdgebonden is om te voorkomen dat de tè jeugdigen zich hier gaan ophouden. Zelfs de gelegenheid om in een studio muziek op te nemen behoort tot de mogelijkheden.
 2. Speelhal, voor de iets jongere kinderen (10-14) kan er een speelhal komen waar je spelletjes kan doen met speelautomaten of andere spelactiviteiten.
 3. Activiteitenruimte, dit is een ruimte die aan kunst en cultuur besteed kan worden, bijvoorbeeld het geven van workshops in schilderen of tekenen, breakdance of andere dansen.

Deze speel-/activiteitenhal bestrijkt de behoefte van een groot deel van de jeugd van Nissewaard die veel plezier zal ervaren bij de geplande activiteiten. Noodzakelijk is wel dat er toezicht is, TROTS denkt dan aan een jeugdwerker gecombineerd met de maatschappelijke stagiaires die voortkomen uit de middelbare scholen binnen Spijkenisse, of via de vrijwilligerspoule. TROTS biedt op deze manier twee mogelijkheden aan de jeugd van Spijkenisse, plezier èn de mogelijkheid om op een prettige manier maatschappelijk bezig te zijn.

TROTS meent dat dit plan ook werkgelegenheid oplevert, hierbij valt te denken aan afgestudeerden van de dans- en kunstacademie die hier de workshops kunnen geven. Met de verkoop van Tex Mex is de noodzaak van deze gelegenheid alleen maar groter geworden.

Met de komst van het nieuwe theater heeft de huidige gemeente beloofd dat in de kleine zaal de gelegenheid is om te ‘jammen’. TROTS zal erop toezien dat dit ook zal plaatsvinden. Ook komt er een gokhal, deze zal echter niet toegankelijk zijn voor de jeugd onder de 18. Hier is een hernieuwd onderzoek nodig of er ook voor 14/17-jarigen nog de behoefte is voor een speelhal.

theater

Parkeren

TROTS constateert dat er in Spijkenisse afgelopen 4 tot 12 jaar veel aandacht is geweest voor het centrum. Zo kunnen we vaststellen dat het centrumplan bijna voltooid is, maar ook zien wij dat de inwoners van Nissewaard slechts van een matig winkelaanbod in het centrum gebruik kunnen maken.

Het centrum staat momenteel onder grote druk door het verdwijnen van winkels en de hoge parkeertarieven. Nieuwe ondernemers zijn maar matig geïnteresseerd om zich in Nissewaard te vestigen wegens de hoge parkeerkosten en hoge huren. TROTS is van mening dat de parkeertarieven omlaag moeten en heeft daar in deze collegeperiode (2010/2014) diverse voorstellen voor ingediend. Daarnaast heeft TROTS tegen de recente verhoging gestemd. Omdat het huidig college daar geen oor voor heeft is het nog niet tot resultaten gekomen.

Indien TROTS voor de periode 2015/2018 in het college komt, zal zij er direct werk van maken om de tarieven te verlagen. Eventueel wil TROTS een overbodige garage verkopen voor een ander gebruiksdoel. Te denken valt aan een kartcentrum, waardoor er niet veel aan verbouwd hoeft te worden. Andere gebruiksdoelen zoals een skatebaan, zijn uiteraard ook mogelijk. De verlaging van de tarieven komt tijdelijk voor rekening van de gemeente, maar bij een toenemend publiek en hogere omzet voor de ondernemers, verwacht TROTS dat deze laatsten ook een duit in het zakje zullen doen.

Niet alleen het verlagen van de parkeertarieven zal bijdragen aan het vergroten van het bezoekersaantal in het centrum. Door het verbeteren van het winkelaanbod en de sfeer in het centrum is TROTS ervan overtuigd dat het aantal bezoekers zal toenemen en de inkomsten zullen stijgen. Nieuwe ondernemers zullen zien dat Nissewaard weer de moeite waard is om zich te vestigen.

TROTS wil in overleg met de winkeliers om het aantal evenementen, groot- en kleinschalig, te verhogen. Dit hoeft niet altijd veel geld te kosten. Een modeshow, bijvoorbeeld met de nieuwste winkelmode, is zo georganiseerd. Ook het thematiseren van de stad naar bijvoorbeeld ‘bruidsstad’ kan Nissewaard uniek maken. Winkelend publiek wil verrast worden, maar dit gebeurt nu te weinig.

Wijken

TROTS heeft helaas geconstateerd dat de aandacht die naar het centrum ging ten koste is gegaan van de andere wijken in Spijkenisse. Ondanks de belofte van ONS wethouder Kees Dijkman, die tijdens de verkiezing in 2006 èn 2010 met stelligheid verkondigde dat prioriteit nr 1 de wijken was, ziet TROTS dat die belofte niet is nagekomen. Er is grote behoefte ontstaan voor een opfris -en herstelactie in diverse wijken. TROTS wil met spoed de aandacht verleggen naar de wijken en zal dit gaan doen door frequent een wijk te bezoeken. Tijdens dit bezoek kunnen de bewoners van gedachten wisselen met de raadsleden van TROTS De behoeften die tijdens deze wijkbezoeken worden uitgesproken zullen leidraad zijn voor het beleid omtrent de wijken.

Op dit moment heeft TROTS de volgende knelpunten geconstateerd;

Noord:

 • Te hard rijden in de wijk waar 30 gereden mag worden
 • Onveiligheid bij het oversteken om naar school te gaan;
 • Parkeren van vrachtwagens bij het Plateau door chauffeurs die daar boodschappen gaan doen waardoor er onveilige situaties ontstaan. De parkeerhavens zijn niet geschikt voor vrachtwagens;
 • Eindpunt van het nieuwe fietspad aan de Winston Churchilllaan richting Hartelbrug, dat potentieel levensgevaarlijk wordt. Fietsers moeten daar oversteken naar de andere kant van de weg, maar dit is vlak bij de bocht en de T-splitsing waar vaak te hard wordt gereden;
 • Te weinig vuilnisbakken in het Hartelpark en recreatie-omgeving Hartelkanaal, wat zorgt voor zwerfvuil;
 • Geen bomenkap in het Hartelpark;
 • Speelpleintje Korenbloemstraat in slechte staat;
 • Afwezigheid jeugdhonk.

Waterland:

 • Overlast door hondenpoep en zwerfvuil;
 • Onvoldoende groenonderhoud;
 • Parkeerproblemen;
 • Ontbreken van zichtbaar gezag op straat;
 • Ontbreken van voldoende speelruimte voor jonge kinderen, tevens het ‘innemen’ van bestaande speelplaatsen door hangjongeren;
 • Ontbreken van ‘hangplek’ c.q. buurthuis voor jongeren;
 • Onvoldoende toezicht op winkelcentrum Waterland, dit veroorzaakt een toename van overvallen;
 • Het weghalen c.q. meenemen van grofvuil door onbevoegden. Dit veroorzaakt weer zwerfvuil;
 • Leegstand op winkelcentrum Waterland;
 • Burenruzies;
 • Inbraken;
 • Niet naleven 30-km zones.

 Centrum:

 • Verlies Tex Mex;
 • Onduidelijkheid over regels hondenuitlaatplaatsen;
 • Winkelcentrum mist groen en gezelligheid;
 • Winkelcentrum heeft een eenzijdig winkelaanbod;
 • Winkelcentrum mist een publiekstrekker;
 • Parkeertarieven zijn te hoog;
 • Ook betaald parkeren op zondagen wanneer de winkels dicht zijn;
 • Onlogische routing winkelcentrum.

IMG_0770

Maaswijk:

 • Groenonderhoud onvoldoende;
 • Te hard rijden op Maaswijkweg en doorgaande verkeersaders;
 • Hondenpoep op straat;
 • Fietsverkeer op stoepen en paden.

Schenkel:

 • Hondenpoep in kinderspeeltuinen;
 • Risicovolle plaatsen verkeersveiligheid zoals Rivierlaan.

De Hoek:

 • Verpaupering in het algemeen;
 • Onveilige verkeerssituaties Hoeklaan/Baljuwlaan en Hoeklaan/Hekelingseweg;
 • Winkelcentrum Zwanenhoek is nauwelijks een winkelcentrum te noemen.

De Akkers:

 • Groenonderhoud onvoldoende;
 • Onveilige plekken rondom winkelcentrum Akkerhof;
 • Overlast drugsdealers;
 • Hardrijders op Heemraadlaan;
 • Onvoldoende hangplekken jongeren;
 • Fietsverkeer op stoepen en paden.

Sterrenkwartier:

 • Winkelcentrum Sterrenhof loopt leeg en verpauperd;
 • Verpaupering in het algemeen;
 • Overlast drugsdealers Panoramaflat;
 • Verdwijnen van huisartsen (wijk heeft relatief veel ouderen voor wie dit een probleem is);
 • Groenonderhoud onvoldoende;
 • Zwerfvuil.

Gildenwijk/Groenewoud:

 • Parkeeroverlast;
 • Dealers in de wijk, waaronder het skatepark;
 • Auto’s met hoge snelheid over de busbaan negeren het inrijdverbod;
 • Overlast brommers in het park;
 • Gevaarlijke situaties op fietspaden i.v.m. ontbrekende bebording;
 • Speeltuin Hieperdepiep verdient meer.

Vogelenzang en Vriesland:

 • Groenonderhoud onvoldoende;
 • Speelplaatsen op verkeerde plekken;
 • Speelplaatsen die als hangplek voor jongeren worden gebruikt;
 • Hondenpoep op straat;
 • Zwerfvuil;

Het Land/Elementen:

 • Parkeerproblemen;
 • Bouwoverlast.

Bedrijventerrein Halfweg en Molenwatering:

 • Hardrijders;
 • Parkeeroverlast buitenlandse trucks;
 • Veel foutparkeerders waar te weinig op gehandhaafd wordt;
 • Onduidelijke fietsbewegwijzering.

Bernisse:

 • Angst om verdwijnen stadhuis inclusief die faciliteit;
 • Inwonerskrimp, met tot gevolg; het verdwijnen van scholen in de kernen;
 • Inwonerskrimp, met tot gevolg; verdwijnen van buurtcentra en winkels in de kernen;
 • Overlast hangjongeren;
 • Angst verlies groengebieden door bebouwing;
 • Angst om verlies verzorgingstehuis Bernissesteyn.

IMG_4185

Zoals u kunt lezen zijn er raakvlakken in de verschillende woonwijken te Spijkenisse, waarbij onvoldoende groenonderhoud, hondenpoep en zwerfvuil op straat en te weinig speelplaatsen/hangplekken het meest genoemd worden.

Voor het Bernisse-gebied geldt dat we te maken hebben met een uitgestrekt gebied, waar het een uitdaging zal zijn om deze in stand te houden. TROTS heeft momenteel geen bouwplannen in of inkrimping van het groengebied in gedachte. Wel staat zij zeer open voor ondernemers die op recreatief gebied meer van Bernisse willen maken. Het Bernisse-gebied is immers uitermate geschikt voor toerisme.

Minderheden

TROTS vindt dat iedere nieuwkomer zich ervan bewust moet zijn dat het noodzakelijk is om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Dit is belangrijk voor de samenleving en voor de nieuwkomer zelf. Door het beheersen van de Nederlandse taal kan de nieuwkomer cursussen gaan volgen die bijdragen aan een goede kans om aan een (betere) baan te komen.

De beheersing van de Nederlandse taal geeft een grotere mogelijkheid tot het leiden van een succesvol leven, acceptatie door andere inwoners van Nissewaard en gemak bij het doen van de dagelijkse dingen buitenshuis. Daarbij wordt gedacht aan gesprekken met de school van de kinderen en gemeentelijke afdelingen, maar ook bij het boodschappen doen.

TROTS vindt dat nieuwkomers moeten weten dat zij in Nissewaard (Nederland) niet alleen rechten, maar ook plichten hebben. Zo zal er een termijn worden afgesproken voor het leren van de Nederlandse taal. Wanneer deze niet wordt behaald volgen daar sancties op.

Naast de beheersing van de Nederlandse taal verwacht TROTS dat de nieuwkomer zich houdt aan de normen en waarden die gewoon zijn in de Nederlandse samenleving. Wanneer de nieuwkomer zich daar niet aan houdt volgen daar sancties op. TROTS verwelkomt iedere nieuwkomer hartelijk, mits hij zich kan houden aan bovenstaande afspraken.

DSC00185

Minima

TROTS wil een minimabeleid invoeren waar onder meer de hulp van een budgetcoach tot mogelijkheden gaat behoren. De budgetcoach gaat noodlastige inwoners van Nissewaard helpen bij het voorkomen van schulden en/of het op orde maken van de persoonlijke administratie. Zeker in deze tijd van crisis waar veel mensen te maken hebben of krijgen met krappere budgetten is iedere hulp welkom.

Waar inwoners noodgedwongen naar de voedselbank moeten of waar mensen een beroep moeten doen op bijzondere voorzieningen, wil TROTS de helpende hand toesteken.

TROTS wil de voedselbank liever niet voorzien van geld of voedsel, zij vindt dat de voedselbank een ongewenst fenomeen in onze samenleving is. Een voedselbank zou niet nodig moeten zijn, doch ziet TROTS wel in dat deze op dit moment niet kan worden gemist. Om de behoefte aan de hulp van de voedselbank te verminderen kiest TROTS ervoor de inwoners een handvat te bieden in de vorm van een budgetcoach die kritisch kijkt naar de inkomsten en uitgaven van de persoon en helpt oplossingen te bedenken. Op die manier zal de voedselbank op den duur overbodig kunnen worden.


“Geef een man een vis en hij kan een dag eten, geef een man een hengel en leer hem vissen en hij kan elke dag eten”.Voorkomen van een budgettekort of schulden is beter dan voorzien in middelen om de tekorten aan te vullen. Ook de inwoners die als gevolg van de crisis minder te besteden hebben, kunnen een beroep doen op deze coach.

TROTS vindt dat de budgetcoach desgewenst inwoners moet helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Daarnaast kan deze ook wijzen op mogelijke belastingvoordelen, teruggave en/of aftrekposten. De budgetcoach kan tevens helpen bij het aanvragen van subsidies of voorzieningen die door de gemeente beschikbaar worden gesteld voor inwoners met een krappe beurs.

TROTS weet uit onderzoek:

 • dat de voedselbank meer dan 600 gezinnen voorziet van voedselpakketten;
 • dat gemiddeld per gemeente 689 personen een achterstand hebben bij de zorgverzekeraar;
 • dat veel werknemers te maken hebben of krijgen met loonbeslag;
 • dat in 2008 er 378 mensen deelnamen aan een schuldhulpverleningstraject;
 • dat Maasdelta in 2008 aan 81 huurders ontruiming heeft aangezegd waarbij zij 18 huurders daadwerkelijk uit hun woning heeft gezet;
 • dat deze cijfers sinds het onderzoek zijn toegenomen.

De conclusie van TROTS is, dat met al deze gegevens een gemeentelijke budgetcoach wenselijk is en zeker een verantwoorde uitgave van gemeenschapsgeld. Momenteel biedt de gemeente hulp bij saneringsprojecten, dit in combinatie met een budgetteerder. TROTS vindt dat voorkomen beter is dan genezen.

Sport

TROTS pleit voor een evenwichtige verdeling van de beschikbare subsidies voor sport. Voor alle bestaande en nieuw op te richten verenigingen zal getracht worden een thuisbasis te creëren, die zoveel mogelijk voldoet aan de eisen van de betreffende vereniging, binnen het gestelde budget. Dit houdt in dat TROTS kritisch zal kijken naar de behoeften van alle verenigingen, groot en klein. Van belang hierbij is dat de gevraagde subsidies gegeven worden aan de vereniging die deze het hardst nodig heeft. Vanaf 1 januari 2015 komen er door de fusie alleen al aan voetbalverenigingen vijf bij. Er zal zeer kritisch gekeken moeten worden naar de haalbaarheid en levensvatbaarheid van zoveel voetbalverenigingen.

TROTS wil met een evenwichtige verdeling van de subsidies alle sportverenigingen recht doen. Iedere aanvraag voor subsidie ter verbetering van de accommodatie moet door de betreffende vereniging onderbouwd worden.

Het is daarna de taak van de gemeente om hierin de juiste besluiten te nemen. De partij is van mening dat een gezonde vereniging haar eigen broek moet op kunnen houden.

Ook is TROTS van mening dat alle sportverenigingen binnen Nissewaard bij voorkeur geclusterd zitten. Concreet betekent dit, dat TROTS een actief beleid zal voeren om de huidige sportverenigingen die zich in een wijk bevinden, te motiveren naar bijvoorbeeld de sportpolder te verhuizen. Zo kunnen zij mogelijk groeien op de plek die daarvoor aangewezen is.

Aandachtspunten ter bevordering van sportbeoefening:

 • Jeugd op basisscholen bekend maken met alle vormen van binnen- en buitensporten.
 • Verenigingen benaderen voor proeftrainingen en daarover afspraken maken.
 • Verenigingen stellen hun accommodatie (mogelijk tegen vergoeding) beschikbaar aan scholen om onder begeleiding van een sportleraar diverse sporten te beoefenen.
 • Sportverenigingen organiseren open dagen.
 • Ouderen enquêteren over hun sportbehoefte om hun gericht sport aan te bieden.

Dierenwelzijn

TROTS constateert dat dierenwelzijn erg onderbelicht en niet goed genoeg georganiseerd is binnen de gemeente Nissewaard. Na onderzoek blijkt dat er geen samenwerking is tussen gemeente, dierenartsen, dierenasiel en dierenambulance en dat de laatste laks reageert op meldingen van dierenmisbruik.

TROTS denkt graag in oplossingen en wil het volgende gaan realiseren:

 • Samenwerking realiseren tussen de vier bovenstaande partijen;
 • Mensen werkzaam binnen dit gebied de gelegenheid geven om zich (verder) te specialiseren op het vakgebied van dierenwelzijn;
 • Het oprichten van een dierenpolitie, dit eventueel op vrijwillige basis met mogelijkheid tot vaste aanstelling in dienst van de gemeente.

TROTS denkt dit te realiseren door gebruik te maken van de hondenbelasting. Op dit moment wordt een groot gedeelte van deze belasting niet gebruikt waar het voor wordt geïnd.Tevens moet dierenmishandeling worden aangepakt door het zwaar straffen van de dader.

TROTS vindt dat zwerfdieren door de dierenambulance moeten worden opgepikt en doorgestuurd naar een dierenarts. De dierenarts controleert het dier, verzorgt het en maakt het onvruchtbaar. Daarnaast wordt het dier gechipt en overgeplaatst naar het dierenasiel. Als de eigenaar bekend is worden de kosten op de eigenaar verhaald, zo niet, dan gaat de rekening naar de gemeente en komt de rekening ten laste van de baten uit de hondenbelasting.

TROTS meent dat het bestrijden van hondenpoep moet worden geïntensiveerd door het aanstellen van bevoegde ambtenaren. Zij zijn gemachtigd om de eigenaar direct te bekeuren bij het niet naleven van de regels. De opbrengst van de bekeuring komt ten gunste van de hondenbelasting om de overige activiteiten te kunnen financieren.

hondenuitlaat

Ondernemersklimaat & werkgelegenheid

TROTS wil dat ondernemers weer kunnen ondernemen en dat zij hun eigen ideaalplaatje kunnen realiseren in plaats van dat zij hun tijd verdoen met administreren. De bestuurlijke druk moet worden verminderd en slechts handhaafbare en nuttige regels dienen te zijn voorgeschreven. De Nederlandse overheid dient vertrouwen als uitgangspunt te hebben en terug te gaan naar haar kerntaken.

In Spijkenisse is er momenteel sprake van leegstand in het centrum. Dit wordt veroorzaakt door deels de hoge huurprijs en deels door de crisis. Om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor een (detailhandels) onderneming om zich te vestigen in Spijkenisse pleit TROTS voor ruimere openingstijden. Dit houdt in dat iedere ondernemer zelf mag uitmaken wanneer hij zijn zaak opent. Koopzondagen worden niet gekend door TROTS, de ondernemer weet zelf het beste of hij zijn zaak open wil houden op zondag. Het is wel belangrijk dat hier binnen een winkelcentrum eenduidigheid over is. Zoals eerder valt te lezen, moeten de parkeertarieven in het centrum omlaag en zal het centrum meer variatie moeten bieden in de activiteiten.

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen zal er voor alle winkelcentra in Spijkenisse dezelfde afspraak gelden. Door de ondernemer meer vrijheid te gunnen in de openingstijden krijgt hij de mogelijkheid meer omzet te genereren. Dit kan dan resulteren in meer werkgelegenheid voor Spijkenisse. Omdat Nissewaard last heeft van de ochtend- en avondspits is een uitbreiding van de huidige bedrijfsterreinen niet wenselijk.

Daarom is TROTS tegen het ontstaan van een nieuw bedrijventerrein tussen Spijkenisse en Geervliet. Het realiseren van een derde ontsluitingsweg voor Spijkenisse zal het ontstaan hiervan wel mogelijk maken. Dat is goed voor de ondernemer die een mooie locatie zal vinden voor zijn bedrijf en goed bereikbaar is en goed voor Nissewaard omdat dit meer werkgelegenheid zal bieden.

TROTS wil het mogelijk maken om meer uitgaansgelegenheden voor jongeren te realiseren. Hier zijn ondernemers voor nodig, ondernemers dragen het grootste gedeelte van het risico, maar maken het mogelijk om twee noodzakelijkheden te bedienen: die van de jongeren en die van de werkgelegenheid. Voor de inwoners snijdt het mes dus aan twee kanten.

TROTS bekijkt of het binnen de gemeente mogelijk is om volledige werkgelegenheid te scheppen voor alle geregistreerde werkzoekenden. Binnen de decentralisaties is door de overheid, de nieuwe participatiewet aangenomen. Voor de bijstandsontvanger zal een wederdienst worden gevraagd, maar er worden ook kansen geboden. Zo zal de langdurig werkeloze middels arbeidstrajecten de kans krijgen zich een permanente baan te verwerven. Ondertussen zijn er door de gemeente al diverse initiatieven gestart, zoals ‘Spijkenisse werkt’ en dit zal worden omgedoopt in ‘Nissewaard werkt’. Dit initiatief is zeer succesvol en kan wat TROTS betreft worden uitgebreid. Het aantrekken van winkelbedrijven zoals Primark en Zara is wenselijk en zal bijdragen aan meer werkgelegenheid.

In de nota ‘Tegenprestatie naar  vermogen’ vraagt de gemeente aan uitkeringsgerechtigden zoals bijstandsontvangers een tegenprestatie. TROTS denkt hierbij aan het ondersteunen van de werkzaamheden bij Reinis of het helpen in de zorg. Ook maatschappelijke functies zoals die van conciërge op scholen behoren hier tot de mogelijkheden, net zoals de kans op doorstromen naar een reguliere baan.TROTS is er wel op tegen als banen verdwijnen om vervolgens in gesubsidieerde vorm terug komen.

Voorbeeld: een schoonmaker wordt ontslagen door bezuinigingen en moet vervolgens tegen uitkeringsniveau hetzelfde werk gaan doen op dezelfde locatie.

De uitvoering van deze nota zal kansen bieden aan hen die daadwerkelijk willen werken. Als je echter niet wil, zullen er sancties opgelegd worden, dit naar alle redelijkheid. Zo mogelijk krijgt de kandidaat een bij -en/of omscholingstrajecten aangeboden. TROTS kan zich prima in dit gedeelte van de nota vinden, wie kàn werken, doet mee. Met de realisatie van dit plan krijgen de punten Veiligheid, Zorg en Natuur en Milieu een goede zet in de rug.

TROTS_Spijkenisse_def


Voor de inwoners, met de inwoners